Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN VOP) OBCHODU SPYOBCHOD.CZ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je obchod SPYobchod.cz provozovaný společností SHX Trading s. r. o, IČ: 242 37 477 , se sídlem Týmlova 8, 140 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). 
 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 

PRÁVNÍ VZTAHY PRODÁVAJÍCÍHO S KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE PODNIKATEL, VÝSLOVNĚ NEUPRAVENÉ TĚMITO VOP ANI SMLOUVOU MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM SE ŘÍDÍ PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI ZÁK. Č. 513/1991 SB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, JAKOŽ I PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍMI. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ROZDÍLŮ MEZI VOP A INDIVIDUÁLNÍ SMLOUVOU, MÁ PŘEDNOST TEXT SMLOUVY.
 

Sdělení před uzavřením smlouvy

SPYobchod.cz sděluje, že: 

a) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží.

b) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které SPYobchod splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli SPYobchodu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

KUPNÍ SMLOUVA 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká převzetím a zaplacením objednávky kupujícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.


Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

 

II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SPYobchod.cz, Týmlova 8, 140 00 Praha 4. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách SPYobchod.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 

 III. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
 

IV. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 

V. OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITEL

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
SPYobchod.cz
Týmlova 8

140 00 Praha 4
 

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
SPYobchod umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak SPYobchod.cz potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá SPYobchodu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od SPYobchodu obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Spotřebitel odpovídá SPYobchodu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu SPYobchod.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, SPYobchod.cz však není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží SPYobchodu odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi SPYobchodem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má SPYobchod právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující SPYobchodu, co ještě vrátit může, a dá SPYobchodu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

spyobchod.cz zdůrazňuje, že OD KUPNÍ SMLOUVY NELZE ODSTOUPIT:

 • u jednotlivých částí zvýhodněných setů zboží - je možné vrátit pouze kompletní set (pokud to charakter jednotlivých položek nevylučuje)
 • u produktů jejichž charakter to neumožňuje z hygienických důvodů (např. mikrosluchátka)
 • u produktů upravených na přání zákazníka
 • u zásilky obsahující software či audio / video nahrávky

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Platba v hovotosti; platba předem na účet; platba na dobírku

ZBOŽÍ ZŮSTÁVÁ DO ÚPLNÉHO ZAPLACENÍ A PŘEVZETÍ MAJETKEM PRODÁVAJÍCÍHO, AVŠAK NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI PŘECHÁZÍ PŘEVZETÍM ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM.

 

VIII. DODACÍ PODMÍNKY

OSOBNÍ ODBĚR:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

ZASÍLÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. DPD, nebo Českou poštou s.p.. . Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

ZASÍLÁNÍ ČESKOU POŠTOU JAKO OBYČEJNÉ PSANÍ / BALÍK:

Zboží je možné zaslat kupujícímu jako obyčejnou zásilku, prostřednictvím České pošty. U tohoto druhu dopravy je nutné provést platbu předem na účet. Zásilka nemá sledovací, ani podací číslo, a přepravce nijak negarantuje její doručení. Doručení zboží touto formou je zdarma. Kupující může zvolit tento typ přepravy napsáním textu "obyčejná zásilka" do komentáře k objednávce.

 IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba na veškeré zboží činí 24 měsíců. Jako záruční doklad slouží doklad o koupi.

 X. POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu SPYobchod.cz, Týmlova 8, 140 00 Praha 4. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně veškerého příslušenstvíí a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit nabývací doklad, který slouží zároveň jako záruční list. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace). V případě, že při posouzení reklamované vady bude zjištěno., že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok dle § 598 o.z. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Účtování skladného
Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude prodávajícím účtováno skladné za uložení věci ve výši 50,- Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující zboží nevyzvedne z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Kupující bere na vědomí, že prodávající může dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje dle § 2126 a násl. Občanského zákoníku, kdy v případě prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

 

 XI. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor
s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před
převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci
nebo pokud se neprokáže opak.

 

XII. nepřevzatá dobírka

Každá objednávka je dle Občanského zákoníku (ustanovení § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) závazná, ve smyslu těchto obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta,má prodávající nárok na úhradu vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami. Veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny spolu s údaji nezbytnými k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku je kupující oprávněn zrušit bez povinnosti k úhradě storno poplatku pouze do okamžiku expedice objednaného zboží, a v případě objednání zboží na zakázku do doby jeho objednání u dodavatele.

 

XIII. zvlášní podmínky prodeje internetového obchodu

Toto jsou zvláštní podmínky nabídky, kterými se řídí vybrané produkty. Produkty označené zvláštními podmínkami nabídky (většinou produkty, které naleznete v naší půjčovně) jsou určeny výhradně k pronájmu, a není možné je zakoupit standardním uzavřením kupní smlouvy.

Vysvětlení pojmů

Doba pronájmu - doba pronájmu začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, a končí buď dnem doručení zpět do provozovny provozovatele, nebo uplynutím 7mi dní od započetí, kdy zboží přechází do vlastnictví zákazníka.

Záloha - za zálohu je považována cena uvedená u produktu

Zvláštní podmínky nabídky

Při objednání produktu se zvláštními podmínkami nabídky začíná prvním dnem od vyzvednutí nebo dnem uhrazení zálohy (podle toho, co nastane později) běžet doba pronájmu,. Doba pronájmu běží po dobu 7mi dní, kdy za každý den je účtována 1/7 zálohy. Sedmým dnem, kdy je celá záloha uhrazena a zúčtována, přechází zboží do vlastnictví zákazníka a závazek zákazníka k úhradě nájemného za pronájem zboží a k úhradě ceny zboží je považován za vypořádaný. Objednatel má právo kdykoliv během doby pronájmu zboží vrátit a má nárok na vrácení nezúčtované části zálohy.

 

XV. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1.       Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@SPYobchod.cz

2.       Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.       Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5.       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.       Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.       Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@SPYobchod.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.


Přihlášení

E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.


Speciální přání


captcha image

Nejprodávanější zboží

 • Tužka s kamerou ECONOMY, 720x480px  

  Tužka s kamerou ECONOMY, 720x480px

  Ekonomická varianta tužky s kamerou. Tužka nahrává v rozlišení 720x480px.

  Cena:
  395 Kč
 • WiFi IP kamera Easyn A109 - FHD, PTZ, IR 30m, 5x zoom  

  WiFi IP kamera Easyn A109 - FHD, PTZ, IR 30m, 5x zoom

  Easyn A109 je špičková venkovní otočná IP kamera s FULL HD rozlišením, 5x optickým zoomem, IR přisvícením do 30ti metrů a WiFi.

  Cena:
  7 490 Kč
 • Black box s otočnou 180° WiFi kamerou  

  Black box s otočnou 180° WiFi kamerou

  Nenápadný black box se skrytou kamerou ve Full HD 1080p kvalitě. Kamera s rozlišením 1,0 Mpx se otáčí v horizontálním úhlu až 180°. Umí detekci pohybu, záznamy ovládáte i přehráváte také ze svého počítače nebo smartphonu.

  Cena:
  2 995 Kč
 • WiFi IP kamera s nahráváním - P2P, 720p  

  WiFi IP kamera s nahráváním - P2P, 720p

  WiFi IP kamera s nahráváním na micro SD kartu až do kapacity 128GB. Jednoduché ovládání díky P2P aplikaci pro Android i iOS. Ideální IP kamera do domácnosti či kanceláře, vhodná i pro venkovní použití.

  Cena:
  2 795 Kč
 • Profesionální klíčenka s FULL HD kamerou, IR  

  Profesionální klíčenka s FULL HD kamerou, IR

  Precizně maskovaná klíčenka s kamerou, FULL HD rozlišením a podporou micro SD karet až do výše 16GB.

  Cena:
  2 995 Kč


Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Soubory cookie